Όνομα MetLife ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ
Κατηγορία ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ
Κωδικός Bloomberg ALGRBLF GA
Άδεια σύστασης 14/250/08.06.2001 - ΦΕΚ: 902/Β/13.07.2001, Τροπ/ση: 388/04.08.2021
Επενδυτικός κίνδυνος 1 (από 7)
Ημερομηνία έναρξης 22/12/11
Θεματοφύλακας Eurobank A.E.
Δείκτης αναφοράς (benchmark) Effective Overnight Index (EONIA INDEX)

 
Επενδυτικός σκοπός
To Α/Κ στοχεύει σε αποδόσεις ανάλογες αυτών στις ευρω-χρηματαγορές. Επενδύει κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς και τοκοφόρες καταθέσεις σε τράπεζες και δευτερευόντως σε κρατικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης με υπολοιπόμενη διάρκεια έως 2 έτη. Το Α/Κ προτίθεται να τοποθετεί τουλάχιστον 70% του καθαρού ενεργητικού του σε Έντοκα Γραμμάτια επενδυτικής διαβάθμισης.
 
Σε ποιους απευθύνεται
Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν σχετικά χαμηλό κίνδυνο αγοράς & πιστωτικό κίνδυνο ή/και χρησιμοποιούν το Α/Κ ως ένα μέσο για αποτελεσματικό χρονισμό αγοράς, με βάση και τις συνθήκες στις μετοχ.και ομολογ.αγορές. Το χαρ/κιο του Α/Κ δύναται να έχει σταθμισμένη μέση ληκτότητα έως 6 μήνες και σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής έως12 μήνες.
 
Εξέλιξη Καθαρής Τιμής
 
 
 
Εξαγωγή Ιστορικών Στοιχείων Τιμών Προϊόντος
Από
Έως
Εξαγωγή
 
"Απευθυνθείτε στην MetLife ΑΕΔΑΚ (τηλ:++30 210 8787000 email: mfc_sales@metlife.gr) ή στον πιστοποιημένο ασφαλιστικό σας σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για το προϊόν."
 
Επενδυτική Σύνθεση
 
Απόδοση
Ετήσια
( 30/06/20 - 30/06/21 )
-0.68%
Τριετής
( 29/06/18 - 30/06/21 )
-1.86%
Πενταετής
( 30/06/16 - 30/06/21 )
-3.05%
 
Ενεργητικό (€)
Συνοδευτικά Έντυπα Α/Κ